Vår pedagogik

Utgångspunkt i vårt pedagogiska arbete är att vi lär, utforskar och förundras tillsammans med barnen. Vi ser barnen som kompetenta individer. Vårt fokus ligger på att stärka barnen att tro på sin förmåga och att utmana dom till nya tankesätt och möjligheter.

För oss är läroprocessen viktig, det vi upptäcker och lär oss på vägen mot vårt mål.


På vår förskola möts barnen av föränderliga lärmiljöer som bjuder in till lek, kreativitet och utforskande.


I vårt pedagogiska arbete ingår en planerad undervisning med utgångspunkt från läroplanen.  Vi skapar förutsättningar till utforskande och lärande genom åldersindelade grupper samt tvärgrupper med blandade åldrar där vi fördjupar oss i olika teman. Barnen ges möjlighet att utforska och förundras av naturen på våra utflykter. Under undervisningstillfällena skapar vi möjlighet för barnen att få uttrycka sig genom sång, dans, rörelse och skapande. Språk och matematik genomsyrar hela utbildningen. Under veckorna ges barnen ro och tid för lek.

Tema


För att säkerställa att vi skapar undervisningstillfällen där barnen ges möjlighet att utvecklas inom alla områden i Läroplanen så har vi pegagoger utformat ett årshjul som berör olika teman. Exempel på teman vi haft är tema världen med fokus på interkulturalitet, tema kroppen med fokus på hälsa och hur kroppen fungerar samt miljötema med fokus på hållbar utveckling.


Vår värdegrund


På Hyttans förskola ges förutsättningar till att utveckla demokratiska värderingar. Vi främjar en trygg lärmiljö där ingen form av kränkande behandling tillåts. Vi är alla lika och olika men lika mycket värda.


Barnkonventionen


I Hyttans ständiga värdegrundsarbete ingår även alla viktiga delar i barnkonventionen. Barnkonventionen genomsyrar hela utbildningen och under FN-dagen och Internationella barndagen lägger vi extra fokus att prata med barnen om deras rättigheter.


Naturvetenskap

Barnen ges tillfällen att skapa en förståelse för naturvetenskap. Vi utforskar naturens olika kretslopp och hur människan, natur och samhälle påverkar varandra. Tillsammans med barnen förundras vi av kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Teknik


Barnen erbjuds material som utmanar till nyfikenhet och eget utforskande. Genom att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker, material och redskap får barnen utveckla sin tekniska förmåga. Pedagogerna uppmuntrar barnen att undersöka och reflektera kring sina egna och andras lösningar och problemställningar.

Miljö och Hållbar utveckling


Tillsammans med barnen utvecklar vi ständigt vårt miljötänk för en hållbar utveckling. Dels genom att göra medvetna val som gynnar miljön men även att diskutera pengars värde, återvinning och att vara rädd om naturen.

Språk

 

Vi utmanar barnen på ett lustfyllt sätt i deras språkliga utveckling genom att använda ett nyanserat  språk i samtal med barnen. Att ge barnen utrymme och möjlighet till att berätta, lyssna, uttrycka tankar, ställa frågor, reflektera och kommunicera med andra.

 

Matematik


Vi utmanar barnen till att undersöka, upptäcka och reflektera över olika matematiska begrepp och problemlösningar i utbildningen.

En dag på Hyttan:


6.30 Förskolan öppnar

6.30 - 7.00 Frukost serveras

9.00 Samling med frukt

9.30 Aktivitet/utflykt

10.50 Samling före lunch

11.00 Lunch

12.00 Vila

13.00 Lek inne/ute

14.00 Mellanmål

17.30 Förskolan stänger

Tfn 070-2907829,  info@hyttan.org Hyttans Förskola, Malmvågsvägen 11, 743 50 Vattholma